REGULAMIN

wydarzenia sportowego

„Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe”

25-26.01.2020

 

1. Czas, miejsce, organizator oraz cele Wyścigu

 1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu sportowym pn. „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe” (zwane dalej „Wydarzeniem”), w skład którego wchodzą dwa wyścigi rowerowe: prolog wyścigu (zwany dalej „Prologiem”), który odbędzie się 25 stycznia 2020 roku w godz. 18:00-19:30, oraz wyścig główny (zwany dalej „Wyścigiem”), który odbędzie się 26 stycznia 2020 roku w godz. 11:00-14:00. Wydarzenie odbędzie się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych – miejsce startu i mety Prologu i Wyścigu: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Parku Narodowego Gór Stołowych (zwane dalej „Centrum”.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest CYKLON Maciej Gilewski z siedzibą w Kudowie-Zdrój (57-350), ul Zdrojowa 10, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Celem wydarzenia sportowego „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe” jest promocja Parku Narodowego Gór Stołowych, miejscowości Karłów w gminie Radków, popularyzacja jazdy na rowerze typu fat bike oraz propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji zimą.

 

2. Informacje ogólne – Wyścig

 1. 1. Wyścig będzie mieć miejsce 26 stycznia 2020 roku. Start Wyścigu przewidziany jest na godz. 11:00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu oraz ewentualnego skrócenia trasy w zależności od pogody i warunków panujących na trasie. Zakończenie Wyścigu przewidziane jest ok. godz. 14:00.
 2. Miejscem startu i mety Wyścigu jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Parku Narodowego Gór Stołowych.
 3. Biuro Wyścigu, zlokalizowane w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym, będzie czynne w dniu Wyścigu od godz. 9:00 do godz. 10:45.
 4. Trasa Wyścigu, długości ok. 30 km, będzie przebiegać trasami biegowymi i rowerowymi, wytyczonymi na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (szczegółowy przebieg trasy umieszczony na stronie internetowej Wyścigu: fatbikerace.pl).

 

3. Zasady i warunki uczestnictwa w Wyścigu

 • Aby wziąć udział w Wyścigu, należy zarejestrować się na stronie fatbikerace.pl i uiścić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Opłatę za uczestnictwo w Wyścigu.
 • Wyścig posiada formułę otwartą. Mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni z zastrzeżeniem, że udział osoby niepełnoletniej dozwolony jest wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub po przedłożeniu Organizatorowi ich pisemnej zgody na udział nieletniego w Wyścigu.
 • W trakcie Wyścigu Uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku gdy Uczestnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę Wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 • Uczestnicy muszą posiadać sprawny rower napędzany wyłącznie siłą ludzkich mięśni, są również zobowiązani do posiadania i założenia kasku rowerowego (sztywnego) na czas trwania Wyścigu.

 

4. Opłata i Rezygnacja z uczestnictwa w Wyścigu

 1. Uczestnictwo w Wyścigu jest odpłatne. Opłatę za uczestnictwo w Wyścigu należy uiścić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przelewem:
  ◦ w kwocie 90 zł do 1 grudnia 2019 roku.
  ◦ w kwocie 110 zł w terminie 2 grudnia 2019 – 12 stycznia 2020 roku.
  ◦ w kwocie 140 zł w terminie 13-24 stycznia 2020 roku.
  ◦ w dniach Prologu i Wyścigu, tj. 25 i 26 stycznia 2020 roku, w kwocie 140 zł, gotówką w Biurze Wyścigu.

!!! (uczestnictwo w Prologu jest nieodpłatne – udział w nim bądź rezygnacja z niego nie wpływa w żaden sposób na wysokość opłaty za uczestnictwo w Wyścigu).

 1. W ramach opłaty za uczestnictwo Organizator zapewnia możliwość udziału w Wyścigu, okolicznościowe gadżety, dyplomy, posiłek oraz napoje.
 2. Uczestnik Wyścigu, który dokonał rejestracji internetowej, ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wyścigu bez podania przyczyny rezygnacji. Rezygnacji można dokonać w terminie nie później niż 14 dni roboczych przed terminem Wyścigu. Za dzień złożenia rezygnacji uważa się dzień wysłania wiadomości e-mail przez Uczestnika do Organizatora.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o rezygnacji na adres e-mail kontakt@fatbikerace.pl podany w zakładce „Kontakt” na stronie www.fatbikerace.pl.
 4. W przypadku gdy informacja o rezygnacji z uczestnictwa zostanie złożona w terminie wskazanym w pkt. 4, Organizator zwróci Uczestnikowi zapłaconą przez Uczestnika opłatę za rejestrację z uczestnictwa w całości.
 5. W przypadku gdy informacja o rezygnacji z uczestnictwa zostanie złożona po terminie określonym w pkt. 4, nie później jednak niż tydzień przed Wyścigiem, Organizator zwróci Uczestnikowi zapłaconą przez Uczestnika opłatę za rejestrację uczestnictwa pomniejszoną o opłatę anulacyjną za rezygnację w wysokości 50% wpłaty. Potrącenie wynika z kosztów ponoszonych przez Organizatora – związanych z przygotowaniem numerów startowych, posiłków oraz innych niezbędnych do startu Uczestnika materiałów przygotowywanych dla określonej liczby Uczestników.
 6. W przypadku gdy informacja o rezygnacji z uczestnictwa zostanie zgłoszona na tydzień przed Wyścigiem lub w dniu Wyścigu, jak również w przypadku gdy Organizator nie otrzyma takiej informacji z przyczyn od siebie niezależnych, Uczestnik nie wykorzysta rezerwacji, Organizator nie zwróci kosztów wpisowego.

 

5. Klasyfikacja, kary, protesty oraz przyznawanie nagród

 1. W Wyścigu przewidziane są następujące kategorie:
 • Kobiety (rower górski: szerokość opony do 3”),
 • Mężczyźni (rower górski: szerokość opony do 3”),
 • Kobiety (rower fat bike: szerokość opony od 3.1”),
 • Mężczyźni (rower fat bike: szerokość opony od 3.1”).
 1. O pozycji Uczestnika decyduje czas pokonania trasy zmierzony na mecie.
 2. Organizator może zasądzić następujące kary:
 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
 • Dyskwalifikacja.
 1. W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego Regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Organizatora.
 2. Protesty odnośnie przebiegu Wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania Wyścigu w Biurze Wyścigu. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników Wyścigu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu Wyścigu ok. godziny 14:30 – godzina ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród i dekoracji najlepszych Uczestników Wyścigu jest uzależniona od godziny ukończenia Wyścigu przez ostatniego Uczestnika Wyścigu.
 4. Nagrody przewidziane są w każdej kategorii do 3-go miejsca.

 

6. Informacje ogólne – Prolog

 1. Prolog odbędzie się 25 stycznia 2020 roku. Start prologu przewidziany jest na godz. 18:00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu w zależności od pogody panującej na trasie. Zakończenie Prologu przewidziane jest ok. godz. 19:30.
 2. Miejscem startu i mety Prologu jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Parku Narodowego Gór Stołowych.
 3. Start w Prologu jest nieodpłatny. Mogą wziąć w nim udział jedynie osoby zarejestrowane na Wyścig (zasady rejestracji §3).
 4. Biuro Zawodów, zlokalizowane w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym, będzie czynne w dniu Prologu od godz. 16:00 do godz. 18:00. W biurze – oprócz rejestracji na sam prolog – można będzie się również zarejestrować na Wyścig oraz uiścić opłatę (jedynie gotówką) za start w kwocie 140 zł.
 5. Trasa Prologu, długości ok. 3 km, będzie przebiegać trasami biegowymi i rowerowymi, wytyczonymi na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (szczegółowy przebieg trasy zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydarzenia: www.fatbikerace.pl).
 6. Ogłoszenie wyników Prologu nastąpi w dniu Prologu ok. godziny 20:00 – godzina ogłoszenia wyników Prologu jest uzależniona od godziny ukończenia Prologu przez ostatniego Uczestnika Prologu.
 7. Przewidziane jest nagrodzenie jedynie 1-go miejsca czterech kategorii: kobiety FAT BIKE open, kobiety ROWER GÓRSKI open, mężczyźni FATBIKE open, mężczyźni ROWER GÓRSKI open. 2. i 3. miejsce zostanie nagrodzone dyplomem.
 8. Rozdanie dyplomów i dekoracja najlepszych Uczestników Prologu odbędzie się w ramach dekoracji Wyścigu w dniu Wyścigu.

 

7. Zasady i warunki uczestnictwa w Prologu

 1. Wynik Prologu nie będzie mieć wpływu na punktację Wyścigu – PROLOG TO JEDNORAZOWA i DOBROWOLNA INICJATYWA.
 2. W trakcie Prologu Uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku gdy Uczestnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę Prologu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 3. Uczestnicy muszą posiadać sprawny rower, są również zobowiązani do posiadania i założenia kasku rowerowego (sztywnego) oraz posiadania sprawnego i mocnego oświetlenia na czas trwania Prologu.
 4. W Prologu przewidziane są jedynie kategorie Mężczyźni Open i Kobiety Open.

 

8. Zasady bezpieczeństwa w trakcie Wydarzenia

 1. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia Wydarzenia, w tym zabezpieczenie medyczne, oznakowanie trasy Prologu i Wyścigu oraz wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.
 2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, w tym innych uczestników, a także w sposób niezagrażający mieniu.
 3. W Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 4. Zabrania się udziału w Wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych podczas Wydarzenia.
 5. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są niezwłocznie informować przedstawiciela Organizatora Wydarzenia o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach, a także nagłych wypadkach.
 6. Uczestnikom zakazuje się jakiegokolwiek innego zachowania, które mogłoby zakłócić Wydarzenie lub spowodować niebezpieczeństwo na trasie Prologu lub/i Wyścigu.
 7. Organizator Wydarzenia ma prawo żądać opuszczenia terenu Wydarzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, nietrzeźwą lub pozostającą pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg Wydarzenia.
 8. Uczestnikom nakazuje się szanować środowisko naturalne. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania trasy Prologu i Wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy Prologu i Wyścigu terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie bufetów), karane będzie dyskwalifikacją. Zakazuje się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Prologu i Wyścigu.
 9. Organizator Wydarzenia ma prawo odwołać Wydarzenie lub jedną z imprez wchodzących w jego skład w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, lub jeżeli jego przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkują się poleceniom Organizatora Wyścigu, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych.
 10. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren Wydarzenia w razie jego przerwania lub rozwiązania przez Organizatora lub inne uprawnione do tego organy.
 11. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wytycznych Organizatora.

 

9. Informacje dodatkowe

 1. Limit czasu dla pokonania trasy wynosi 4 godziny.
 2. Osoby, które nie poinformują telefonicznie o swoich problemach na trasie w limicie czasowym nie będą objęte pomocą organizatora i w chwili przekroczenia limitu czasowego zostaną zdyskwalifikowane z przypisem DNF – Do Not Finish.
 3. Pilot zamykający stawkę zawodów decyduje (nie zawodnik) o tym, czy osoba będąca ostatnim zawodnikiem może dalej kontynuować zmagania, czy ma się wycofać.
 4. Zaleca się, aby każdy zawodnik miał podczas zmagań telefon komórkowy.
 5. Kolejność wyników ustala kolejność zawodników na mecie ze spełnieniem warunku obecności na punkcie kontrolnym. Obowiązkiem zawodnika jest zapoznanie się z regulaminem, który w tym punkcie nakłada obowiązek zapoznania się z mapą trasy zawodów.
 6. Niesportowy finisz (zajechanie trasy rywalowi, odpychanie łokciem, dociskanie do bandy/barierki) jest rozpatrywany automatycznie jako zmiana kolejności na mecie na korzyść zawodnika poszkodowanego.
 7. Zawodnik, który przekroczy metę z niekompletnym rowerem, zostanie zdyskwalifikowany. Rower niekompletny rozumiany jest jako rower nieposiadający części umożliwiających jazdę na tym rowerze.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz za zaginione rzeczy. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnicy Wydarzenia zostaną zapoznani z niniejszym Regulaminem.
 3. Wydarzenie odbywa się bez względu na pogodę.
 4. Poprzez udział w Wydarzeniu każdy z uczestników Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby zorganizowania i promowania Wydarzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe – 25-26 lutego 2020 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Cyklon Maciej Gilewski z siedzibą w Kudowie Zdrój (57-350), przy ul. Zdrojowej 10, REGON 022189658, NIP 8831747792, adres e-mail: cyklon.kudowa@gmail.com (dalej jako „Organizator”).

2. Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wyścigu rowerowego „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe”, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w wydarzeniu „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe”.

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Wydarzenia oraz wszelkich wzmiankach promujących Wydarzenie w mediach i na stronach jego Sponsorów.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wydarzeniu.