REGULAMIN

wydarzenia sportowego

„Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe”

27-28.01.2017


 

 

§1. Czas, miejsce, organizatorzy oraz cele Wyścigu

1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu sportowym pn. „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe” (zwane dalej „Wydarzeniem”), w skład którego wchodzą dwa wyścigi rowerowe: prolog wyścigu (zwany dalej „Prologiem”), który odbędzie się 27 stycznia 2017 roku w godz. 18:00-19:30, oraz wyścig główny (zwany dalej „Wyścigiem”), który odbędzie się 28 stycznia 2017 roku w godz. 11:00-14:00. Wydarzenie odbędzie się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych – miejsce startu i mety Prologu i Wyścigu: OW Szczeliniec.

2. Organizatorami Wydarzenia są CYKLON Maciej Gilewski z siedzibą w Kudowie-Zdrój (57-350), ul Zdrojowa 10 i Ośrodek Wypoczynkowy Szczeliniec, reprezentowany przez firmę EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder z siedzibą w Kudowie-Zdrój (57-350), Karłów 6A, zwani dalej „Organizatorami”.

3. Celem wydarzenia sportowego „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe” jest promocja Karłowa w gminie Radków, popularyzacja jazdy na rowerze typu fat bike oraz propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji zimą.

§2. Informacje ogólne – Wyścig

 1. Wyścig będzie mieć miejsce 28 stycznia 2017 roku. Start Wyścigu przewidziany jest na godz. 11:00. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany godzin startu w zależności od pogody panującej na trasie. Zakończenie Wyścigu przewidziane jest ok. godz. 14:00.
 2. Miejscem startu i mety Wyścigu jest OW Szczeliniec.
 3. Biuro Wyścigu, zlokalizowane w OW Szczeliniec, będzie czynne w dniu Wyścigu od godz. 9:00 do godz. 10:45.
 4. Trasa Wyścigu, długości ok. 30 km, będzie przebiegać trasami biegowymi i rowerowymi, wytyczonymi na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (szczegółowy przebieg trasy zostanie umieszczony na stronie internetowej Wyścigu: www.fatbikerace.pl).
 5. Maksymalna liczba uczestników Wyścigu obejmuje 200 osób.

§3. Zasady i warunki uczestnictwa w Wyścigu

 1. Aby wziąć udział w Wyścigu, należy zarejestrować się na stronie www.fatbikerace.pl i uiścić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Opłatę za uczestnictwo w Wyścigu.
 2. Wyścig posiada formułę otwartą. Mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni z zastrzeżeniem, że udział osoby niepełnoletniej dozwolony jest wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub po przedłożeniu Organizatorom ich pisemnej zgody na udział nieletniego w Wyścigu.
 3. W trakcie Wyścigu Uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatorów trasy. W przypadku gdy Uczestnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę Wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 4. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości, sprawny rower napędzany wyłącznie siłą ludzkich mięśni, są również zobowiązani do posiadania i założenia kasku rowerowego (sztywnego) na czas trwania Wyścigu.

§4. Opłata i Rezygnacja z uczestnictwa w Wyścigu

 1. Uczestnictwo w Wyścigu jest odpłatne. Opłatę za uczestnictwo w Wyścigu należy uiścić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przelewem tradycyjnym:
  1. w kwocie 50 zł do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  2. w kwocie 70 zł w terminie 1-22 stycznia 2017 roku.
  3. w kwocie 90 zł w terminie 23-27 stycznia 2017 roku.
  4. w dniach Prologu i Wyścigu, tj. 27 i 28 stycznia 2017 roku, w kwocie 90 zł, gotówką w Biurze Wyścigu. !!! (uczestnictwo w Prologu jest nieodpłatne – udział w nim bądź rezygnacja z niego nie wpływa w żaden sposób na wysokość opłaty za uczestnictwo w Wyścigu)
 1. Przelewy tradycyjne należy uiszczać na rachunek bankowy:

77 1090 2327 0000 0001 2184 4880 (Bank BZ WBK)

Cyklon Maciej Gilewski

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 10

NIP 8831747792, REGON 022189658

W tytule przelewu należy wpisać „FBR GS IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”.

 1. W ramach opłaty za uczestnictwo Organizatorzy zapewniają możliwość udziału w Wyścigu, okolicznościowe medale, dyplomy, posiłek oraz napoje.
 2. Uczestnik Wyścigu, który dokonał rejestracji internetowej, ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wyścigu bez podania przyczyny rezygnacji. Rezygnacji można dokonać w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem Wyścigu. Za dzień złożenia rezygnacji uważa się dzień wysłania wiadomości e-mail przez Uczestnika do Organizatorów.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o rezygnacji na adres e-mail kontakt@fatbikerace.pl podany w zakładce „Kontakt” na stronie www.fatbikerace.pl.
 4. W przypadku gdy informacja o rezygnacji z uczestnictwa zostanie złożona w terminie wskazanym w pkt. 4, Organizatorzy zwrócą Uczestnikowi zapłaconą przez Uczestnika opłatę za rejestrację z uczestnictwa w całości.
 5. W przypadku gdy informacja o rezygnacji z uczestnictwa zostanie złożona po terminie określonym w pkt. 2, jak również w przypadku gdy Organizatorzy nie otrzymają takiej informacji z przyczyn od siebie niezależnych, Uczestnik nie wykorzysta rezerwacji, a Organizatorzy nie znajdą na zwolnione miejsce nowego Uczestnika, Organizatorzy zwrócą Uczestnikowi zapłaconą przez Uczestnika opłatę za rejestrację uczestnictwa pomniejszoną o opłatę anulacyjną za rezygnację w wysokości 20 zł. Potrącenie wynika z kosztów ponoszonych przez Organizatorów – związanych z przygotowaniem numerów startowych, posiłków oraz innych niezbędnych do startu Uczestnika materiałów przygotowywanych dla określonej liczby Uczestników.

§5. Klasyfikacja, kary, protesty oraz przyznawanie nagród

 1. W Wyścigu przewidziane są następujące kategorie:

– Kobiety (rower górski: szerokość opony do 3”),

– Mężczyźni (rower górski: szerokość opony do 3”),

– Kobiety (rower fat bike: szerokość opony od 3.1”),

– Mężczyźni (rower fat bike: szerokość opony od 3.1”).

 1. O pozycji Uczestnika decyduje czas pokonania trasy zmierzony na mecie.
 2. Organizatorzy mogą zasądzić następujące kary:
  1. Upomnienie.
  2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
  3. Dyskwalifikacja.
 3. W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego Regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Organizatorów.
 4. Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania Wyścigu w Biurze Wyścigu. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizatorzy nie przyznają racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatorów.
 5. Ogłoszenie wyników Wyścigu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu Wyścigu ok. godziny 14:30 – godzina ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród i dekoracji najlepszych Uczestników Wyścigu jest uzależniona od godziny ukończenia Wyścigu przez ostatniego Uczestnika Wyścigu.
 6. Nagrody przewidziane są w każdej kategorii do 3-go miejsca.

§6. Informacje ogólne – Prolog

 1. Prolog odbędzie się 27 stycznia 2017 roku. Start prologu przewidziany jest na godz. 18:00. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany godzin startu w zależności od pogody panującej na trasie. Zakończenie Prologu przewidziane jest ok. godz. 19:30.
 2. Miejscem startu i mety Prologu jest OW Szczeliniec.
 3. Start w Prologu jest nieodpłatny.
 4. Biuro Zawodów, zlokalizowane w OW Szczeliniec, będzie czynne w dniu Prologu od godz. 16:00 do godz. 19:00. W biurze – oprócz rejestracji na sam prolog – można będzie się również zarejestrować na Wyścig oraz uiścić opłatę (jedynie gotówką) za start w nim w kwocie 90 zł.
 5. Trasa Prologu, długości ok. 7 km, będzie przebiegać trasami biegowymi i rowerowymi, wytyczonymi na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (szczegółowy przebieg trasy zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydarzenia: www.fatbikerace.pl).
 6. Ogłoszenie wyników Prologu oraz dekoracja nastąpi w dniu Prologu ok. godziny 20:00 – godzina ogłoszenia wyników oraz rozdania medali i dekoracji najlepszych Uczestników Prologu jest uzależniona od godziny ukończenia Prologu przez ostatniego Uczestnika Prologu.
 7. Przewidziane jest uhonorowanie jedynie 1-go miejsca.

§7. Zasady i warunki uczestnictwa w Prologu

 1. Start w Prologu jest nieodpłatny. Mogą wziąć w nim udział jedynie osoby zarejestrowane na Wyścig

(zasady rejestracji §3).

 1. Wynik Prologu nie będzie mieć wpływu na punktację Wyścigu – PROLOG TO JEDNORAZOWA i DOBROWOLNA INICJATYWA.
 2. W trakcie Prologu Uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatorów trasy. W przypadku gdy Uczestnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę Prologu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 3. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości, sprawny rower, są również zobowiązani do posiadania i założenia kasku rowerowego (sztywnego) na czas trwania Prologu.
 4. W Prologu przewidziana jest jedynie kategoria Open.

§8. Zasady bezpieczeństwa w trakcie Wydarzenia

 1. Organizatorzy zapewniają środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia Wydarzenia, w tym zabezpieczenie medyczne, oznakowanie trasy Prologu i Wyścigu oraz wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.
 2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, w tym innych uczestników, a także w sposób niezagrażający mieniu.
 3. W Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 4. Zabrania się udziału w Wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych podczas Wydarzenia.
 5. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są niezwłocznie informować przedstawiciela Organizatorów Wydarzenia o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach, a także nagłych wypadkach.
 6. Uczestnikom zakazuje się jakiegokolwiek innego zachowania, które mogłoby zakłócić Wydarzenie lub spowodować niebezpieczeństwo na trasie Prologu lub/i Wyścigu.
 7. Organizatorzy Wydarzenia mają prawo żądać opuszczenia terenu Wydarzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, nietrzeźwą lub pozostającą pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg Wydarzenia.
 8. Uczestnikom nakazuje się szanować środowisko naturalne. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania trasy Prologu i Wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy Prologu i Wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Zakazuje się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Prologu i Wyścigu.
 9. Organizatorzy Wydarzenia mają prawo odwołać Wydarzenie lub jedną z imprez wchodzących w jego skład w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, lub jeżeli jego przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkują się poleceniom Organizatorów Wyścigu, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych.
 10. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren Wydarzenia w razie jego przerwania lub rozwiązania przez Organizatorów lub inne uprawnione do tego organy.
 11. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wytycznych Organizatorów.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz za zaginione rzeczy. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnicy Wydarzenia zostaną zapoznani z niniejszym Regulaminem.
 3. Wydarzenie odbywa się bez względu na pogodę.
 4. Poprzez udział w Wydarzeniu każdy z uczestników Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby zorganizowania i promowania Wydarzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.